За нас

За нас

Кои сме ние

Гражданското сдружение за нова високотехнологична индустриализация е създадено през 2014 г. с идеята да се предизвика обществен консенсус за индустрията, като важен елемент на българската икономика за да е в съзвучие с европейския призив „За възраждане на европейската промишленост”, обявен в съобщението на Европейската Комисия от 22.01.2014г. и в редица други европейски документи от 2010г. до сега.

Учредяването на Сдружението е свързано и с издаването на “Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г.”. Автори на книгата са 28 икономисти, финансисти, учени и експерти от Пловдив, България и „Бизнесмрежа за българите по света”.

Издател е  „Етик Финанс” АД (Атлас Финанс), а инициативата за нейното написване е на „Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация”, под  водещата  редакция  на д-р  ик. инж. Петър  Нейчев, Dr. rer.soc.oec. Тоде Тодев и проф. д.ик.н. инж. Асен Конарев.

„Бялата книга” има две печатни издания – 2014 г. и 2015 г., а в процес на актуализация и допълнение е и трето издание, което ще излезе в електронен вариант до края на 2021 г.

Цели на Сдружението

 1. Постигане на нова високотехнологична индустриализация на България и повишаване на националната конкурентоспособност.
 2. Определяне на икономически приоритети и тяхното съчетание със законите на стоково-паричните отношения, търсене и предлагане, свободно движение на капитали, стремеж към печалба и свободната конкуренция?
 3. Подобряване на бизнес-средата или структурата на икономическата активност по посока на сектори, технологии и задачи, които в крайна сметка способстват за ускоряване на икономическия растеж и подобряване на благосъстоянието.
 4. Внедряването на високи технологии в предприятията и производството за постигане на по-висока принадена стойност, конкурентноспособност и устойчивост.
 5. Финансирането на отраслите в индустрията поотделно, за да се осигури възвращаемост и ефективност на паричните вложения с оглед връщането на външната помощ в дългосрочен план.
 6. Формирането на фондовете за финансиране и субсидиране на секторите на индустрията за провеждане на икономическата политика за приоритетни индустрии за постигане на висока принадена стойност и специализация за конкурентноспособност.
 7. Висока професионална квалификация на заетите; развита научно-изследователска и развойна дейност като източник на иновации и стержен на производствения процес; значителни инвестиции в развитието на нови технически решения и нови технологии с цел намаляване на инвестициите в основни средства; използуване на възможностите на интернационализацията и глобализацията за оптимизиране на предимствата от разделението на труда; мултипликационен ефект по отношение на други сектори на икономиката; отрасли с по-висока принадена стойност.
 8. Високотехнологичната индустриализация като средство за спиране на процеса на емиграция и влошаване на демографската ситуация в България.
 9. Високотехнологичната индустриализация като средство за повишаване на трудовата заетост.
 10. Възстановяване на здраво съотношение между реалния и финансовия сектор в икономиката
 11. Гражданска намеса и гражданско участие при формирането на политики и контрол на изпълнението на целите за високотехнологична индустриализация на България пред всички органи на централната администрация и местната изпълнителна власт.

Предмет на дейност

 1. Разработва анализи и доклади за състоянието на индустрията в България и ги предоставя на съответните държавни органи.
 2. Съдейства на държавните органи за разработването на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни стратегии за високотехнологична индустриализация на България.
 3. Участва чрез свои представители в консултативни държавно-обществени или обществени комисии, работни групи, съвети и др. подобни.
 4. Организира събеседвания, кръгли маси, семинари, конференции по нормативно-правни проблеми и тяхното отражение в практиката.
 5. Участва в национални и европейски проекти и програми, свързани с високотехнологичната индустриализация.
 6. Издава и разпространява периодични и непериодични издания и онлайн медия.
 7. Извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност за подпомагане постигането на целите, определени в устава.

Управителен съвет:

д-р ик. инж. Петър Нейчев – Председател

проф. д.ик.н. инж. Асен Конарев

доц. д-р Светозар Нейков

инж. Стефан Гълъбов

Венелин Йорданов

Свържете се с нас